Inter Ethnic Project - Kumanovo


Për në    Linqet   Kontaktet

  

Mirë se vini në web-faqene e Projektit Inter-Etnik nga Kumanova


IPK çdo vit financon projekte nga partnerët lokal përmes konkurseve të hapura për grante. Granti ishte I hapur për OJQ-të lokale, të cilat veprojnë në Komunën e Likovës dhe Kumanovës në sferat e edukimit, ëëstjes së gruajës, kulturës, sportit, të drejtave njerëzore, etj.Me këtë mbështetje financiare, IPK don të kontribojë në arritjen e qëllimit kryesor: përmirësimin e marredhënieve ndëretnike, duke I përfshirë sa më shpejtë këto target grupe: gruan, rinine dhe personat me aftësi të kufizuara.
Informata më të hollësishme mund të merrni nga të dhënat në vijim.

Deri tani, IPK ka finansuar rreth 30 projekte nga partnerët lokal.

Projektet e vitit 2003

Libraria Multi-etnike e Gruas

IPK e përkrahu hapjen e librarisë së parë multi-etnike të gruas në qendrën multi-etnike të gruas "Gruaja e shek.21". Libraria ishte e pasuruar mirë, ku ishin blerë 5000 libra në gjuhët lokale dhe internacionale.

Projektet e vitit 2004

"Ta vazhdojmë rrugën e mirëkuptimit", e implementuar nga Shoqata Qytetare "Besa" nga Kumanova.

Ky Projekt kishte për qëllim t'I trajnojë nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, arsimtarët dhe prindërit në 12 shkolla të Kumanovës në fushat e meditacionit dhe zgjidhjes së problemeve në mënyrë paqësore nëpër shkolla. Pas trajnimit, nxënësit ishin aktivisht të involvuar në zgjidhjen e konflikteve dhe problemeve nëpër shkolla.

"Zëri yt është ardhmëria yte" (Maj-Shtator 2004)

Projekt nga 2 OJQ të grave: "Kumanovka", Kolo na srpski sestri", "Shoqata e Gruas Shqiptare në Maqedoni", në komunat e: Likovës, Kumanovës, Staro Nagoriëane, Kleëovce dhe Orashac.
Aktivitetet e projektit përmbanin organizimin e 8 tribunave nëpër fshatra dhe 4 tribuna në Kumanovë, ku popullata ishte e përzier. Tribunat ishin të mbajtura në temat: barazi në procesin e vendosjes, paragjykimet dhe stereotipet tek gratë dhe shfrytëzimin e të drejtës për votë.
Pjesa e dytë e projektit përmbante trajnimin e gruas kandidate për anëtarësim në këshill(30-35).Temat kryesore të trajnimit ishin: teknikat e komunikimit, teknikat dhe strategjitë për negociata, udhëheqja, puna me opinionin dhe kontaktet me mediat.


Festivali folklorik multi-etnik "Jakipe"- Projekt nga Ansambli i Romëve Kënga dhe valle folklorike "Rusit Sakir" në Kumanovë (Qërshor-2004)

Në këtë ngjarje, pjesëmarrës ishin 7 grupe folklorike(maqedone, shqiptare dhe rome nga komuna e Likovës dhe Kumanovës, vllehët, boshnjakët dhe sërbët nga Shkupi, turqit nga Manastiri, të cilët morrën pjesë në manifestimin përfundimtar). Ngjarja zgjati 2 ditë(26 dhe 26 qërshor),me përmbajtje:ekspozita e fotografive të vjetra, defile nëpër qytet dhe manifestimi përfundimtar. Në mbrëmje, të gjithë pjesëmarrësit u shfaqën me disa pika muzikore dhe vallëzimi në Shtëpinë e Kulturës. Pas kësaj, një aheng I vogël u bë pjesë e festivalit. Kryetari I Kumanovës, Ministri I Kulturës, dhe Ambasadori holandez ishin present gjatë gjithë shfaqjes.

"Le t'i përkrahin ata të cilët janë të ndryshëm nga ne"-Shoqata për mbrojtjen dhe Përkujdesjen e personave me aftësi të kufizuara "Humanost".

Projekti filloi në Qendrën edukative për 200 persona nga etnitete të ndryshme,me aftësi të kufizuara. Qendra organizoi lloje të shumta të punëtorive: edukative, shoqërore, kreative, rekreative dhe medikative(preventiva dhe mbrojtja curative). Aktivitetet u mbajtën në qendrën ekzistuese për persona me aftësi të kufizuara.
Pjesëmarrësit ishin të të gjitha etniteteve dhe aktivitetet ishin interaktive.

"Duam gjelbrim dhe pastërti"- Organizata e Gruas Intelektuale Shqiptare (Shtator 2004)

Projekti filloi me një aksion ekologjik në komunën e Kumanovës dhe Likovës, ku nxënësit e shkollave të mesme i pastruan oborret e shkollave dhe mbollën drunjë mbrenda oborreve. Bimët ishin dhuratë e Komunës. Aksioni ishte mëse I suksessshëm dhe gjatë aktivitetit, pjesëmarrësve u shpërndanë maica me logo të IPK-së. Postera u vendosën nëpër muret e shkollave dhe qytetit.

"Le ta mësojmë religjionin e shokut tonë"-Lidhja e të rinjëve në Kumanovë

Përshkak të problemeve të rinisë së tërë Maqedonisë, posaëërisht të Kumanovës, Lidhja e të rinjëve në Kumanovë morri përsipër të implementojë projekt në lidhje me religjione të ndryshme, me qëllim që t'I afrojë popullatën me përkatësi Ortodokse dhe Muslimane.Përmbajtja e projektit ishte vizita e kishave dhe xhamive nga nxënësit e shkollave fillore(nga etnitete të ndryshme), si dhe dhënia e sqarimeve profesionale mbi dallimet në ëdo religjion.

"Urat e dashurisë"-Qendra Shoqëroro Informative Kumanovë

Ky projekt përfshinte fëmijët nga Jetimoret dhe ata të familjeve të varfura. Atyre u ishin distribuuar paketa për Vit të Ri, si dhe u ishte organizuar program për Vit të Ri.

"Gara në basketball", ngjarje e Vitit të Ri, e organizuar nga Gjimnazi "Goce Dellëev", ku pjesëmarrës ishin nxënës të shkollave të mesme(nga paralelet maqedone she shqiptare). Pjesëmarrësve iu shpënda nga një maicë, kurse fituesve topa të basketball-it.

Radio-programi rinor multi-etnik, i organizuar nga Qendra e Shoqatës Rome "Drom"- Kumanovë

Qëllimi I këtij projekti ishte të krijojë një hapësirë rinore multi-etnike në media, ta informojë opinionin për problemet e përbashkëta të rinisë nga grupe të ndryshme nacionale, si dhe të "mobilizojë" një kadro të ri radio-gazetarësh.Projekti gjithashtu ka bontribuar në tejkalimin e stereotipeve dhe intolerancës në mes rinisë së etniteteve të ndryshme.
Aktivitetet e projekteve përbëheshin nga dy pjesë: trajnimi I 30 gazetarëve të shkollave të mesme(maqedonë, shqiptarë, romë dhe serb) dhe realizimi I radio programit. Ai u transmetua në dy gjuhë: atë maqedone dhe shqipe(Radio Bravo në gj. maqedone dhe Radio Albana në gj. shqipe) ëdo të shtune dhe të diele, me kohëzgjatje prej 1.1/2 orë.

Punëtori kreative me fëmijët me aftësi të kufizuara "Përgatitja e zbukurimeve të Vitit të Ri për klasën dhe shkollën",shkolla fillore "Braca Milladinovci"

Java e Fundit e Dhjetorit ishte shumë e lumtur për fëmijët me aftësi të kufizuara pranë shkollës fillore "Braca Milladinovci", përshkak se IPK u ndihmoi në dekorimin e klasave dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme.
Më 21 Dhjetor, aktivistët e IPK e takuan grupën e fëmijëve të përzier etnikisht dhe ua shpërndanë materialet për punëtorinë, gjë që I bëri ata shumë të lumtur kur ata I morën materialet dhe filluan të bëjnë zbukurime për Vitin e Ri.
22 Dhjetori ishte dia kur fëmijët I prezentuan dekorimet, kartolinat dhe klasën e zbukuruar, ku bashkë me mësuesit e zbukuruan bredhin e Vitit të Ri.

 

Projektet e vitit 2005

DALLIMET JANë PASURI, "Clas Biling"

Përmes këtij projekti, nxënësit kanë pasur mundësi që në mënyrë të drejtëpërdrejtë të shohin facilities të ndryshme, të njohtohen me kultura të ndryshme, zakone fetare etj.
Ata kishin mundësi të parashtrojnë pyetje të ndryshme dhe t'I zgjerojnë njohuritë e tyre. Ky projekt ia doli që ta motivojë rininë shkollore, duke u treguar atyre se duhen të njohtohen me kulturat që janë të ndryshme prej asaj kulture që I takojnë ata.
Përparësia e ktij projekti ishte se të rinjtë kishin mundësi të mësojnë diëka më shumë rreth kulturës, zakoneve fetare dhe traditës së të tjerëve.

ETHNICA, YAK

ETHNICA, grup I disa këngëratëve entuziast,të cilët ishin pajtuar që me përkrahje të IPK-së, t'I bashkojnë forcat e tyre dhe të krijojnë diëka të re, të veëantë për të gjithë. Ishte quajtur njëanësi- CD me 5 këngë të reja. Fjala njëanësi e ka kuptimin se mendimi I ëdo personi ishte marrur në konsideratë Aty merrnin pjesë numër I njejtë I femrave dhe I meshkujve, numër I njejtë I repperave dhe rockerave, dhe dëdhira e gjthë atyre ishte e madhe për t'I realizuar ëndrrat e tyre dhe për t'u bëtë I famshëm.
Promovimi ishte një sukses I madh dhe kafeja në Qendrën Tregtare Garnizon ishte shumë e vogël për t'I përmbledhur të gjithë. Këngëtarët kishin performanca interesante live dhe publiku I mikpriti njësoj të gjithë yjet e rinj të Kumanovës, pa marrë parasysh prapavinë e tyre.

PROGRAMI KULTUROR I YAK

Puntoria për dizajn dhe menaxhment
YAK dhe IPK kanë organizuar seminar dy ditorë për menaxhment. Ligjeratat u mbajtën në gjimnazin Goce Dellëev në Kumanovë nga anëtarët e PEACE CORP USA. Seminari përfshinte ligjerata për: needs assessment visioning, qëllimet e projektit dhe objektivat, si të bëhen plane për aksion, sustainability, si të ballafaqohemi me rreziqet, monitor and evaluate,buxheti(si të arrijmë deri tek donatorët dhe menaxhimi I gjithë procesit(profesionalisëm).


Rock koncerti, YAK

Më 19 gusht 2005, përballë sallës së vjetër sportive Sokollana, e lokalizuar në fund të Parkut Sokollana, YAK dhe IPK organizuan një rock festival. Sa I përket publikut dhe fansave përmes rrjetitt të internetit, ky ishte rock festivali(amator) më I pëlqyer deri më sot në Kumanovë.

Mbrëmja e muzikës klasike, YAK

Më 16 qërshor 2005 në sallën e koncertit të shkollës muzikore "Pance Pesev"(njëra nga disa institucione educative multietnike në Kumanovë) YAK dhe IPK organizuan koncert të muzikës klasike. Prezent ishin afër 60 mysafirë nga të gjithë OJQ-të e qytetit, Volunterët e YAK-ut dhe të tjerë. 12 kompozicione ishin shfaqur nga 14 persona të religjioneve dhe përkatësive nacionale të ndryshme.

Ushqim dhe Modë, YAK

Një ngjarje e veëantë e prezantimit të disa modeleve dhe ushqimeve tradicionale e organizuar nga anëtarët e YAK-ut. Rreth 100 persona ishin prezentë në këtë ngjarje një mbrëmëshe.

Kokino Projekti, Shoqëria Hulumtuese "Tumba" Kumanovë


Gjatë këtij projekti u morën parasysh disa aktivitete, duke I përfshirë: kampin rinor, ku shumë të rinj nga etnitete të ndryshme mësuan për vendbanimet dhe rëndësinë e trashëgimisë kulturore, volunterisëm përkrahja për pastrimin e vendbanimeve nga mbeturinat, udhëzimin e vizitorëve, ndërtimin e rrugëve nëpër vende….Njëra nga aktivitetet më të rëndësishme ishte botimi kualitativ, katër broshura gjuhësore si dhe broshura të vogla pr prezentim më të gjërë për turistët. Promovimi publik I materialit propagandues ishte I ndjekur me shumë interes nga mediumet.

The Wizard of OZ-shfaqje teatrale, Shoqata multietnike e gruas "Ljinda" Kumanovë

Grup prej 10 fëmijësh prej dy shkollave fillore shqiptare dhe maqedone të Kumanovës u trajnuan për të luajtur shfaqjen e njour teatrale "the Wizard of OZ". Faza e parë e projektit përfshinte audicionin dhe selektimin e fëmijëve. Pastaj ato të selektuarit ishin trajnuar nga aktorë professional për mësimin e interpretimit të roleve. Faza finale ishte prezentimi I shfaqjes teatrale nëpër të gjitha shkollat fillore të Kumanovës. Efektet nga kjo shfaqje ishin të jashtëzakonshme: grupa multietnike e fëmijëve ia arritën që të interpretojnë bashkarisht,shfaqja ishte një kontribut I madh për jetën e varfër kulturore në Kumanovë, shikueshmëria e shfaqjes ishte aq e madhe, saqë kjo shfaqje ishte interpretuar për fëmijët e shkollave fillore 3 herë.

Jo dhuna ndaj Gruas, OJQ "Florence Najtingel"

Qëllimi I këtij projekti ishte të arrihet deri tek më shumë informata për problemin e dhunës, posaëërisht për trafikimin e femrës, përshkak të karakterit analitik të projektit. gjatë projektit ishin bërë disa analiza të situatës dhe marrja e informative për nivelin e tyre të njohurive në këtë sferë. Rezultatet e analizave janë në arkivin e IPK dhe ato ishin krahasuar me me mendimet gjatë punëtorive dhe tribunave, ku u rezultua se popullata ka shumë mungesë të informacioneve në këtë fushë. Pas analizave, 5 punëtori ishin mbajtur për të rinjtë, 2 për gratë, 5 tribuna nëpër shkollat fillore dhe të mesme.

Festivali multietnik për adolescent- Shoqata për kulturë dhe art "Multiart" Kumanovë

Për përmirësimin e jetës kulturore në Kumanovë, vullnetit për ngjarje dhe manifestime kulturore multietnike, IPK e kërkrahu projektin Teen fest show.Projekti ishte implementuar nga pedagog të profesionalizuar të muzikës, të cilët organizuan festivalin multietnik për adolescent të këngës moderne. Të rinjtë shfaqën një interesim të madh për pjesëmarrje në festival dhe pas audicionit publik, 21 këngëtarë ishin zgjedhur.
Ngjarja finale u mbajt më 23 dhjetor 2005 dhe ishte e hapur nga kryetari I Kumanovës. Secili pjesëmarrës këndoi në gjuhën e vet kombëtare dhe ishte I shoqëruar nga grupi vallëzues.

Netët e Poezisë-Ansambli për këngë dhe valle rome "Rusit Sakir" Kumanovë

Në korrnizat e projektit multietnik, Netët e Poezisë ishin organizuar për herë të parë në Kumanovë. Qëllimi ishte q të promovohen të gjithë talentët e pazbuluar nga të gjitha grupet etnike në opinionin më të gjërë dhe të kontribojnë për kulturën multietnike në qytetin tonë. Poetët, 12 të rinj dhe 12 të njohur deri tani, i shkruajtën poezitë e tyre dhe I prezantuan para publikut kumanovarë

Klubi për integrimin e fëmijëve me aftësi mentale të kufizuara-Qendra edu
kative e romëve "Ardhmëria" Kumanovë

Qëllimi I këtij projekti ishte socializimi dhe integrimi I personave me aftësi të kufizuara në shoqëri dhe ngritja e ndërgjegjes te qytetarët tjerë. Një numër I madh I fëmijëve me aftësi mesatare dhe të ulta mendore morrën pjesë në këtë projekt. Aktivitetet e tyre ditore u mbajtën në një klub, ku ishin të udhëhequr nga njerëz të profesionalizuar.

Ekspozita e të rinjëve, Gjimnazi "Goce Dellëev"

Zyra rinore pranë gjimnazit, organizoi një ekspozitë multietnike për të rinjtë, me rastin e ditës Hiv preventiva me qëllim për ta ngritur vetëdijen e qytetarëve për këtë problem shumë serioz present tek shumica prej nesh. IPk I mbshtëti materialisht me një shumë solide të hollash për korrizimin e fotografive.

Qytet I pastër-jetë e shëndoshë, YAK

Në këtë projekt IPK e mbështeti YAK-un në realizimin e ideve të tyre për trajnimin e 60 personave për kushte më të mira dhe jetë të shëndoshë. Ata I pastruan rrugët e qytetit nga mbeturinat, si dhe parkun e qytetit.Ata gjithashtu evidencuan se si veturat e vjetra e prishin pamjen e qytetit dhe nëpër to ngjitën porosi: "VETURA YTE- BISHë PëR QYTETIN". Projekti ishte mëse I suksesshmën me një interesim të madh.

16 ditë aksion kundër dhunës në familje, OJQ "SOS" Kumanovë.

IPK mbështëti seminar dy ditorë" 16 ditë kundër dhunës në familje". Pjesëmarrës ishin 30 reprezentues nga 3 shkolla të mesme, ku u informuan për format dhe mënyrat e parandalimit të dhunës në familje. Në një nivel më të lartë, ky seminar kontriboi në krijimin e një mënyre më të mirë për trajtimin e këtij problemi nga institucionet lokale dhe nga sektori joqeveritar.

Ngjarja multietnike, YAK

Me rastin e Vitit të Ri, Krishlindjeve dhe festës së Kurban Bajramit, IPK e mbështëti YAK-un në organizimin e një koncerti humanitar në qendër të qytetit. Koncerti u vizitua nga shumë persona, pleq e të rinjë dhe ishtë një freski e madhe për të gjithë para festave.Dita e Alpinizmit, Shoqata e Alpinistëve "Kozjak", Kumanovë. Me rastin e ditës Ndërkombëtare të Alpinizmit, IPK mbështëti organizimin e aktiviteteve për këtë ditë. Organizimi përfshinte promovimin në publik të sporteve ekstreme, si: alpinizmi, orientation, hulumtime nëpër shpella, etj. Meqë këto sporte nuk janë aq të popularizuara tek rinia kumanovare, IPK e përkrahu këtë iniciativë, me qëllim të atraksionit të sa më shumë të rinjëve të këtij lloj sporti. Organizimi gjithashtu përfshinte një ekskurzion të vogël deri te kampi malor Matka, ku pjesëmarrëzit kishin mundësi të ndiqnin trajnime praktike të këtyre llojeve të aktiviteteve sportive.Festa e Vitit të Ri, Qendra Informative komunale, Kumanovë

IPK e mbështëti ngjarjen për festën e Vitit të Ri për fëmijët nga familjet "pa kulm mbi kokë", dhe nga familjet e varfura. Aktivitetet përfshinin: punëtori kreative, ekspozitë të vogël, dhe aheng për Vitin e Ri , ku Babadimri u shpërndau paketa fmijëve. Në këtë projekt ishin përfshirë rreth 400 fëmijë.

Projektet e vitit 2006

Magjistari nga OZI-shfaqje teatrale për fëmijë

Magjistari nga Ozi-shfaqje teatrale për fëmijë

Një grup prej 10 nxënës shqipëtarë dhe maqedonas nga shkollat fillore të Kumanovës u trajnuan të shfaqin shfaqjen teatrale për fëmijë"Magjistari nga Ozi".Kjo shfaqje ishte paraqitur shumë herë para publikut kumanovar,miepo kjo shfaqje u prezentua edhe në teatrin e Gostivarit..Projekti u implementua nga OJQ 'Linda".

 

Kënaqësi është të jesh volonter

Puntori për popullarizimin e vollonterizmit mes shkollave të mesme:"Nace Bugjoni","Kiro Burnaz"dhe "Goce Dellçev"Proekti është i implementuar nga organizata SOS.

 

Së bashku kundër dhunës dhe tregtisë me njerëz

Kampanjë për rritjen e vetëdijes për problemet e dhunës dhe tregtisë me njerëz përmes puntorive me nxënës të shkollave të mesme,profesor,qytetar dhe institucionet relevante.Proekti u implementua nga OJQ-ja"Florens Najtingell".

 

Shënimi i ditës botërorë të ekologjisë

Dita botërore e ekologjisë u shënua përmes pregaditjes së posterave dhe një defilin nëpër qytet.Ky proekt u implementua nga ana e OJQ "Linda".

 

Kursi për rrobaqepsi për gratë me hendikep

Në këtë kurs morën pjesë 30 gra nga Kumanova dhe Likova,të cilat pas 3 muajsh kursi morën sertfikata për punë të pavaruar në rrobaqepsi.Ky proekt u organizua nga OJQ"Baran".

 

Funksionimi i të drejtave njerëzore në shoqëritë multietnike

Seminar i shkurtë për të drejtat e njeriut pë një grup prej 20 të rinjësh .Proekti u realizua nga aktivistët e rinj të organizatës NRC.

 

Sa din për mua

Botimi i një broshure për traditat prej lindjes e deri në vdekje tek krishterët dhe muslimanët.Broshura ishte e promovuar dhe prezentuar publikisht.Proekti u realizua nga organizata ICZ-Kumanovë.

 

Heshtja nuk është ari

Puntori edukative për të rinjë në temën"Shkaqet dhe pasojat nga dhuna familjare"dhe "Dhuna familjare-të drejtat njerëzore"Poashtu ishin pregaditur edhe broshura të cilat u shpërndanë gjatë implementimit të projektit.Proekti u realizua nga OJQ"Femina".

 

Shkolla malore multietnike

Gjatë këtij proekti pjesmarrësit mësuan gjëra rreth alpinizmit,spaleologjisë etj.Gjatë këtij projekti ishte organizuar një ekskurzion njëditor në Matkë.Në fund të kësaj stërvitjeje,pjesmarrësit dhanë provimin përfundimtar dhe morën sartifikata.Proekti u realizuara nga Shoqata Malorëshe"Kozjak"Kumanovë.

 

Të gjithë jemi nën një diell

Seminar me temënarsimim për paqe për 28 pjesmarrës me qëllim të tejkalimit të dallimeve etnike dhe komunikimit jodhunor.Proekti u realizua nga OJQ"Drom".

 

 

 

 

 

  Time Out

  • Headline
  • Headline
  • Headline

  Youth Bridges

  • Headline
  • Headline
  • Headline